Organizaţia de Tineret a Partidului Mişcarea Populara

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Capitolul 1

Dispoziţii generale

 

Art. 1. (1) Organizaţia de Tineret a Mişcării Populare (OT PMP) cuprinde membrii Mişcării Populare care nu au împlinit vârsta de 35 ani.

(2) Misiunea Organizaţiei de Tineret PMP este propunerea celor mai bune politici publice pentru tineri. În acest sens, OT PMP analizează şi dezbate teme specifice tinerilor, în vederea elaborării de programe în concordanţă cu doctrina populară.

 

Art. 2. Calitatea de membru al OT se dobândeşte prin formularea unei cereri după dobândirea calităţii de membru al PMP. Cerere care va fi analizată şi aprobată de structura locală de conducere a OT din localitatea de domiciliu, reşedinţă sau a locului de muncă, în maxim 30 de zile de la data depunerii acesteia. Cererea de înscriere în OT poate fi depusă şi electronic, după dobândirea calităţii de membru PMP.

 

Art. 3. Calitatea de membru al OT conferă drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statutul Mişcării Populare, precum şi de prezentul Regulament.

 

Art. 4. Strategiile şi programele cadru ale OT se aprobă în C OT PMP sau CN OT PMP.

 

Art. 5.  Fiecare membru al OT PMP va trebuie să activeze, în mod obligatoriu, în cel puţin o Organizaţie Secţie de Votare (OSV).

 

Capitolul 2

Organizare generală

 

Art. 6.  (1) OT PMP este organizată pe următoarele niveluri pe criterii administrativ-teritoriale:

 1. a) Local: la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor;
 2. b) Judeţean: la nivelul judeţelor, sectoarelor Municipiului Bucuresti, precum şi al diasporei;
 3. c) Municipiul Bucureşti;
 4. d) Naţional.

(2) Între aceste niveluri există raporturi de subordonare, colaborare şi de autonomie decizională conform dispoziţiilor prezentului regulament.

(3) Principiul autonomiei este completat de principiile coordonării şi dialogului dintre diversele niveluri.

(4) Prin organizaţie judeţeană se înţelege şi oricare dintre organizaţiile de sector ale Municipiului Bucureşti, organizaţia Municipiului Bucureşti precum şi organizaţia diaspora.

 

Art. 7. Forurile de conducere OT PMP sunt următoarele:

– Adunarea Generală a Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (AG OT PMP) şi

– Consiliul Executiv Local al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CEL OT PMP);

– Conferinţa filialei de Judeţ sau Sector a Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CJ/CS OT PMP) şi

– Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector  al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CEJ/CES OT PMP);

– Conferinţa Municipiului Bucureşti a Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CMB OT PMP) şi

– Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti (CEMB OT PMP)

– Congresul Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (C OT PMP),

– Colegiul Naţional al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CN OT PMP) şi

– Consiliul Executiv Naţional al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CEN OT PMP).

 

Art. 8.  (1) Mandatul funcţiilor de conducere din cadrul OT PMP este de 4 ani.

 

Art. 9.  Între organismele de conducere de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti şi cele ale Municipiului Bucureşti există o relaţie de coordonare.

 

 

Capitolul 3

Conducerea naţională

 

3.1. Congresul Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (C OT PMP)

 

Art. 10. Congresul  Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (C OT PMP) este organul suprem de conducere al OT PMP.

 

Art. 11. C OT PMP are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) adoptă documentele programatice ale OT PMP;
 2. b) alege, prin vot secret, membrii Consiliului Executiv Naţional al OT PMP şi ai Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate;
 3. c) dezbate rapoartele Colegiului Naţional şi ale Consiliului Executiv Naţional;
 4. d) stabileşte strategia de dezvoltare în teritoriu a OT PMP;
 5. e) adoptă decizii şi instrucţiuni către CN OT PMP, CEN OT PMP şi/sau organizaţiile judeţene;
 6. f) poate sancţiona membrii CEN OT PMP la propunerea CN cu sancţiunile prevăzute în prezentul regulament.

 

Art. 12.  (1) Congresul OT PMP se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară.

(2) C OT PMP este întrunit în mod regulamentar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, C OT PMP adoptă hotărîri prin votul a cel puţin jumătate plus unu din delegaţii prezenţi.

(4) Şedinţele  C OT PMP sunt conduse de Preşedintele OT PMP sau, în lipsa acestuia, de către Secretarul General sau un Vicepreşedinte desemnat         sau Preşedintele Comisiei de Organizare şi Desfăşurare a Congresului (CODC), în cazul unui interimat.

(5) Ordinea de zi a şedintei C OT PMP este propusă de CN OT PMP sau de CODC, urmând a fi  aprobată în plen.

(6) Hotărârile adoptate de C OT PMP sunt obligatorii pentru toate structurile şi trebuiesc îndeplinite de toţi membrii OT PMP.

(7) Hotărârile adoptate sunt semnate de către cel care a condus şedinţa, se numerotează şi se  datează de-a lungul unui an calendaristic, iar originalele se depun într-un dosar special care se păstrează la Secretariatul General din cadrul CEN OT PMP.

(8) Secretarul General are obligaţia ca, după fiecare sedinţă, să întocmească minuta şedintei C OT PMP şi să o transmită cancelariei fiecărei organizaţii judeţene.

 

Art. 13.  Sunt delegaţi de drept în Congresul OT PMP:

– membrii CN ai OT PMP;

– parlamentarii şi europarlamentarii, membri OT PMP;

– miniştrii, secretarii de stat şi subsecretarii de stat, membri ai OT PMP;

– preşedinti şi vicepreşedinţii de consilii judeţene, consilierii judeţeni, consilierii generali, consilierii locali, primarii şi viceprimarii de municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, membri ai OT PMP.

 

Art. 14.  (1) Norma de reprezentare a judeţelor şi în privinţa delegaţilor aleşi se stabileşte în CN OT PMP în funcţie de numărul de membri OT sau de performanţele electorale ale organizaţiilor teritoriale, dacă în anul respectiv au avut loc alegeri generale (parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale).

(2) În cazul în care în cadrul C OT PMP vor avea loc alegeri pentru desemnarea unei noi structuri de conducere OT, norma de reprezentare a delegaţilor aleşi va fi realizată de CODC.

 

Art. 15. (1) C OT PMP se reuneşte o dată la patru ani în sesiune ordinară, la convocarea CN OT PMP.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte, la propunerea CEN OT PMP, CN OT PMP stabileşte:

– locul şi data C OT PMP;

– timpul de desfăşurare;

– numărul de delegaţi şi numărul de invitaţi;

– componenţa nominală a Comisiei de Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor în cadrul Organizaţiei de Tineret a Mişcarii Populare (CODC OT PMP), formată din 5 persoane, în cazul în care la nivelul OT PMP există funcţii vacante sau interimare. Candidaţii pentru funcţiile alese de C OT PMP nu au dreptul de a face parte din această comisie.

 

Art. 16. (1) În situaţii speciale, se poate convoca Congresul Extraordinar OT PMP de către Preşedintele OT PMP sau 2/3 din membrii CN OT PMP.

(2) Obligaţiile organizatorice prevăzute la art. 15, alin. (2) revin CN OT PMP. Termenele prevăzute în prezentul Regulament în cazul Congresului Extraordinar pot fi reduse.

 

3.2. Colegiul Naţional al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CN OT PMP)

 

Art. 17. (1) Colegiul Naţional al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare este organul de conducere OT PMP în perioada dintre reuniunile C OT PMP.

(2) CN OT PMP este format din membrii CEN OT PMP, preşedinţii organizaţiilor judeţene de tineret, preşedinţii organizaţiilor de tineret ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, Preşedintele Organizaţiei de Tineret din Municipiul Bucureşti precum şi Preşedintele Organizaţiei de Tineret Diaspora.

În situații excepționale filialele pot fi reprezentate prin delegat, ce va trebui să facă dovada ad validitatem.

(3) CN OT PMP se reuneşte, în şedinţe ordinare, o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar în şedinţe de lucru extraordinare.

(4) Convocarea se face de către Preşedintele OT PMP, ½+1 dintre membrii CEN OT PMP sau ½+1 din preşedintii CEJ OT PMP cu cel puţin 14 zile înainte pentru reuniunile ordinare şi cu cel puţin 48de ore înainte pentru reuniunile extraordinare.

(5) În cazul în care un preşedinte al vreunei organizaţii judeţene nu poate participa din motive obiective, acesta va desemna un reprezentant ce se va bucura de toate drepturile şi îndatoririle specifice.

(6) La şedinţele CN OT PMP au dreptul să participe doar membrii CN OT PMP.

 

Art. 18.  CN OT PMP are următoarele atribuţii:

 1. a) aprobă acţiunile sectorial naţionale OT PMP;
 2. b) validează cu votul majorităţii candidaţii OT PMP în alegerile generale şi locale;
 3. c) analizează modul de implementare al programelor şi deciziilor CEN OT PMP;
 4. d) analizează modul de aplicare în teritoriu a hotărârilor C OT PMP;
 5. e) analizează activitatea CEN OT PMP în urma raportului acestuia semestrial prezentat de către preşedinte ;
 6. f) analizează activitatea CEJ OT PMP în urma rapoartelor prezentate de către preşedintii OJTPMP;
 7. g) aprobă sau infirmă prin votul a 2/3 din membri propuneri de schimbare a preşedinţilor aleşi CEJ OT PMP primite de la Preşedintele OT PMP sau Preşedintele CEJPMP;
 8. h) ratifică prin vot deciziile de aderare ale OT PMP la structuri similare de tineret din ţară sau din afara ţării;
 9. i) urmăreşte aplicarea programului de dezvoltare în teritoriu OT PMP stabilit de C OT PMP;
 10. j) poate propune C OT PMP sancţionarea membrilor CEN OT PMP cu sancţiunile prevăzute de prezentul regulament;
 11. k) poate sancţiona membrii CEN OT PMP cu sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament;
 12. l) dezbate, adoptă şi promovează către CEN OT PMP proiectele de acte normative iniţiate de OT PMP;
 13. m) adoptă decizii ce trebuiesc îndeplinite de CEN OT PMP şi CEJ OT PMP;
 14. n) stabileşte aspectele cu privire la desfăsurarea C OT PMP;
 15. o) validează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al OT PMP, precum şi modificările ulterioare ale acestuia;
 16. p) validează cu votul majorităţii membrii interimari ai CEN OT PMP:
 17. q) propune C OT PMP modificările aduse Regulamentului de Organizare si Functionare al OT PMP;
 18. r) stabileşte procedura de vot pentru alegerea membrilor CEN OT PMP, prin moţiune sau prin vot uninominal;

 

Art. 19. (1) CN OT PMP este întrunit în mod regulamentar în prezenţa majorităţii membrilor săi şi, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, adoptă decizii cu votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi, cu excepţia cazurilor unde se specifică altfel.

(2) Şedinţele  CN OT PMP sunt conduse de preşedintele OT PMP sau, în lipsa acestuia, de către secretarul general sau un vicepreşedinte desemnat.

(3) Ordinea de zi a şedintei CN OT PMP este propusă de CEN OT PMP sau de către alte foruri care au convocat şedinţa potrivit art. 17 alin. (4), urmând a fi aprobată în plen.
(4) Deciziile adoptate de CN OT PMP sunt obligatorii pentru CEN OT PMP şi pentru organizaţiile judeţene.

(5) Deciziile adoptate sunt semnate de către cel care a condus şedinţa, se numerotează şi se datează de-a lungul unui an calendaristic, iar originalele se depun într-un dosar special care se păstrează la Secretariatul General din cadrul CEN OT PMP.

(6) Secretarul General are obligaţia ca, după fiecare sedinţă, să întocmească minuta şedintei CN OT PMP.

 

 

3.3. Consiliul Executiv Naţional al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare

(CEN OT PMP)

 

Art. 20. Consiliul Executiv Naţional al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare este organismul permanent de conducere şi coordonare al OT PMP în perioada dintre două reuniuni ale CN al OT PMP.

 

Art. 21. CEN OT PMP are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) pune în aplicare hotărârile C OT PMP şi deciziile CN OT PMP;
 2. b) adoptă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al OT PMP precum şi modificările ulterioare ale acestora;
 3. c) promovează în rândul tinerilor valorile şi principiilePMP;
 4. d) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea organizaţiilor judeţene şi de sector;
 5. e) coordonează Programul de Dezvoltare în Teritoriu OT PMP şi colaborează cu CEJ OT PMP în vederea aplicării acestuia;
 6. e) realizează evaluări trimestriale ale OJT-urilor;
 7. g) stabileste relaţii cu organizaţii de/şi pentru tineret din ţară şi afara ţării şi propune C OT PMP, respectiv CN OT PMP, aderarea la acestea;
 8. h) organizează relaţiile OT PMP cu societatea civilă;
 9. i) propune spre aprobarea C OT PMP programul CEN OT PMP;
 10. j) numeşte delegaţii OT PMP la diferite manifestări interne şi internaţionale, precum şi reprezentanţii OT PMP în structurile în care OT PMP este parte;
 11. k) propune CN OT PMP şi susţine candidaţii OT PMP pentru funcţii în administraţia centrală, judeţeană şi locală;
 12. l) alege cu votul majorităţii pe membrii interimari ai CEN OT PMP pe funcţiile devenite vacante până la organizarea primului C OT PMP;
 13. l) asigură, prin secretariatele sale, legătura informaţională cu organizaţiile judeţene, fiind canalul oficial de comunicare în cadrul OT PMP;
 14. m) aprobă programele de activitate ale secretariatelor şi stabileşte corelările necesare între acestea, elaborând, pe baza lor, programul semestrial al CEN al OT PMP;
 15. n) informează, în scris, CEJ OT PMP despre data, locul şi ordinea de zi ale CN OT PMP;
 16. o) poate propune CN OT PMP sancţionarea membrilor CEN al OT PMP.

 

Art. 22. (1) CEN OT PMP  se întruneşte lunar, în reuniune ordinară sau ori de câte ori este necesar în reuniune extraordinară, la solicitarea Preşedintelui OT PMP sau a ½ +1 din membrii săi.

(2) Şedinţele  CEN OT PMP sunt conduse de Preşedintele OT sau, în lipsa acestuia, de către secretarul general sau un vicepreşedinte desemnat.

(3) Ordinea de zi este propusă de Preşedintele CEN OT PMP sau de cei care au convocat şedinţa, urmând a fi aprobată în plen.

(4) CEN OT PMP este întrunit regulamentar în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi.

(5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, CEN OT PMP adoptă decizii cu votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi.

(6) La şedinţele CEN OT PMP au dreptul să participe doar membrii CEN OT PMP.

 

Art. 23. CEN OT PMP este format din 21-29 de membri:

– Preşedinte;

– Secretar General;

– Secretar General Adjunct, relaţia cu teritoriul;

– Secretar General Adjunct, cancelarie şi logistică;

– 8 – 12 Vicepreşedinţi;

– 8 – 12 Secretari Executivi;

– Trezorier.

 

Art. 24. (1) În cazul votului prin moţiune, aceasta trebuie semnată de liderul ei, precum şi de minim 29 de membri ai Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare, care formează grupul de susţinători ai moţiunii.

(2) Moţiunea este acceptată şi se dezbate în Congresul OT PMP dacă este susţinută de cel puţin 10 organizaţii judeţene, de sector sau filiala Diaspora.

(3) Moţiunile se depun la CODC OT PMP cu cel puţin 5 zile înainte de data C OT PMP.

(4) Termenul menţionat la Art. 24 alin (1), este termen de decădere.

 

Art. 25. (1) Moţiunea care a întrunit votul a jumătate plus unu din numărul delegaţilor prezenţi la Congresul OT PMP, întrunit statutar, devine programul politic al OT PMP.

(2) Liderul moţiunii care a întrunit votul a jumătate plus unu din numărul delegaţilor prezenţi la Congresul OT PMP, întrunit statutar, devine Preşedintele Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare. Susţinătorii moţiunii devin membri în Consiliul Executiv Naţional (CEN) OT PMP.

 

Art. 25¹. (1) În cazul votului individual, se depun candidaturi individuale pe fiecare funcţie, cu menţiunea că un membru nu poate candida pe mai mult de două funcţii.

(2) Candidatura Preşedintelui este acceptată dacă este susţinut de cel puţin 10 de organizaţii judeţene. O organizaţie judeţeană poate susţine cel mult două programe politice.

(3) Candidaturie se depun la CODC OT PMP cu cel puţin 5 zile înainte de data C OT PMP

 

Art. 25². (1) Este desemnat Preşedinte candidatul care obţine a ½ +1 din numărul delegaţilor prezenţi la Congres.

(2) Căştigătorii funcţiilor sunt aleşi conform celui mai mare număr de voturi obţinute în C OT PMP, cu un singur tur de scrutin.

(3) În cazul candidaturilor unice, câştigătorul este desemnat dacă obţine cel puţin ½ +1 din numărul voturilor exprimate. În caz contrar funcţia rămâne vacantă, existând însă posibilitatea desemnării, potrivit normelor prezentului, a unui interimat.

 

Art. 26. (1) Rămânerea in funcţia obţinută prin vot in cadrul Congresului OT PMP de către un mebru al CEN OT PMP după împlinirea vârstei de 35 de ani va trebui validată prin vot de către membrii Consiliului Executiv Naţional, la propunerea preşedintelui OT PMP sau a oricărui membru al CEN OT PMP.

(2) Obţinerea a jumătate plus unu din voturile membrilor OT PMP duce la prelungirea mandatului membrului CEN în cauză pana la încheierea mandatului membrilor Consiliului Executiv Naţional sau până la data desemnării unei noi conduceri de către Congresului Extraordinar al OT PMP.

(3) Obţinerea a mai puţin de jumătate plus unu din voturile membrilor OT PMP duce la încheierea mandatului membrului CEN care a împlinit vârsta de 35 de ani si vacantarea imediată a funcţiei.

 

Art. 27. În situaţia demisiei, demiterii de drept a unui membru CEN OT PMP, va fi desemnat un interimar prin votul majorităţii membrilor CEN OT PMP.

 

Art. 28. (1) În situaţia în care numărul demisiilor, demiterilor membrilor de drept şi al membrilor interimari depăşeşte jumătate plus unu din numărul membrilor CEN OT PMP sau Preşedintele OT PMP îşi dă demisia, se constată de către CN OT PMP incapacitatea de funcţionare a CEN OT PMP şi se convoacă Congresul extraordinar al OT PMP.

(2) Până la convocarea C OT PMP, interimatul va fi asigurat de un membru CN OT PMP, votat de 2/3 din membrii CN OT PMP, reunit in şedinţă extraordinară.

 

Art. 29. Absenţa nemotivată la trei şedinţe anuale ale CEN OT PMP şi / sau CN OT PMP ori evenimentele naţionale ale OT PMP duce la pierderea calităţii de membru în acest for, motivarea absenţelor fiind în competenţa Secretarului General CEN OT PMP.

 

3.3.1. Preşedintele OT PMP

Art. 30. În îndeplinirea funcţiei sale, preşedintele OT PMP are următoarele competenţe:

(a) garantează aplicarea Statutului, Programului politic al Partidului şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare al OT PMP, supunând dezbaterii şi deciziei forurilor superioare ale partidului neconcordanţele sesizate;

(b) este principalul lider de opinie şi imagine OT PMP, putând exprima public poziţia organizaţiei cu privire la tineri şi temele specifice acestora;

(c) reprezintă OT PMP în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;

(d) convoacă şi prezidează lucrările C OT PMP, CN OT PMP şi CEN OT PMP la care este prezent;

(e) urmăreşte alături de Secretarul General OT PMP punerea în aplicare a hotărârilor C OT PMP şi a deciziilor CN OT PMP şi CEN OT PMP;

(f) emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor C OT PMP şi a deciziilor CN OT PMP şi CEN OT PMP;

(g) prezintă, periodic, în CN OT PMP, rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate de organizaţie;

(h) propune, motivat, organismului de decizie competent sancţionarea membrilor OT PMP;

(i) poate invita la şedinţele organismelor de conducere ale partidului orice persoană care este sau nu membru al partidului;

(j) poate delega unele atribuţii vicepreşedinţilor Consiliului Executiv Naţional;

(k) participă, în calitate de membru de drept, la şedinţele Colegiului Naţional şi Consiliului Executiv Naţional al Mişcării Populare, precum şi la convocările organismelor naţionale;

 

3.3.2. Secretarul general şi secretarii generali adjuncti ai OT PMP

Art. 31. (1) Secretarul general  este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor C OT PMP şi  deciziilor CN OT PMP şi/sau CEN OT PMP. El coordonează activitatea secretarilor generali din organizaţiile judeţene/sector şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de C OT PMP, CN OT PMP şi CN OT PMP. Secretarul General emite circulare și se îngrijește de ducerea acestora la îndeplinire.

(2) Secretarul general este, de asemenea, responsabil pentru activitatea de relaţii cu organizaţiile teritoriale şi alte organizaţii politice din ţară.

(3) Secretarul general este ajutat, în îndeplinirea atribuţiilor sale, de doi secretari generali adjuncţi, unul responsabil de relaţia cu teritoriul, celălalt de cancelarie şi logistică şi un trezorier OT PMP.

(4) Pentru sprijinirea activităţii cancelariei OT PMP, este desemnat prin votul a ½ +1 din numărul membrilor CEN OT PMP un şef de cancelarie, care participă la toate şedinţele si care se subordonează direct preşedintelui OT PMP.

 

3.3.3. Vicepreşedinţii OT PMP

Art. 32. (1) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine OT PMP, putând exprima public poziţia organizatiei în legătură cu temele politice de actualitate din domeniile pe care le coordonează.

(2)    8  dintre vicepreşedinţii sunt responsabili de un departament de specialitate:

 • Departamentul pentru strategii şi relatii politici;
 • Departamentul pentru politici publice;
 • Departamentul pentru resurse umane;
 • Departamentul pentru comunicare si imagine;
 • Departamentul pentru strategie digitală;
 • Departamentul pentru relatii cu mediul de afaceri, IMM-uri si tineri intreprinzatori;
 • Departamentul pentru educatie si formare profesionala;
 • Departamentul pentru relatii internationale;

(3) Ceilalţi primesc atribuţii specifice din partea CEN OT PMP.

 

3.3.4. Secretarii executivi ai OT PMP

Art. 33. (1) Secretarii executivi pot exprima public poziţia OT PMP numai în problemele specifice domeniului lor.

(2) 8 dintre secretarii executivi sunt responsabili de o zonă organizatorică de lucru/ regiune de dezvoltare:

 • ZOL Nord-Est
 • ZOL Sud-Est
 • ZOL Sud
 • ZOL Sud-Vest
 • ZOL Vest
 • ZOL Nord-Vest
 • ZOL Centru
 • ZOL Bucuresti – Ilfov

(3) Ceilalţi primesc atribuţii specifice din partea CEN OT PMP, unul dintre ei fiind coordonator al Departamentului de Studenţi.

3.4. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate a Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CNAI OT PMP)

 

Art. 34. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate (CNAI OT PMP) garantează tuturor membrilor organizaţiei drepturile recunoscute prin StatutulPMP şi prin prezentul ROF şi este instanţa care soluţionează toate cazurile de abatere şi de încălcare a actelor care guvernează activitatea OT şi a raporturilor dintre membrii organizaţiei, indiferent de funcţiile pe care aceştia le deţin. De asemenea, CNAI asigură interpretarea şi aplicarea unitara a prevederilor statutare şi regulamentare în cadrul OT PMP.

Pentru celelalte diferende membrii se vor adresa comisiilor de la nivel judeţean sau naţional ale partidului.

 

Art. 35. (1) CNAI este instanţa de jurisdicţie a partidului, având atribuţii privind:

– respectarea prevederilor StatutuluiPMP şi ale Regulamentului OT PMP;

– soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile aplicate membrilor partidului;

– soluţionarea oricăror conflicte dintre membrii partidului, indiferent de funcţia deţinută în partid.

(2) CNAI OT PMP poate fi sesizată în scris sau se poate autosesiza.

 

Art. 36. (1) CNAI este compusă din 5 membri, aleşi la Congres pentru un mandat de 4 ani: un preşedinte şi 4 membri. Preşedintele şi membrii Comisiei nu pot deţine nici o altă funcţie de nivel naţional în organizaţie.

(2) Hotărârile adoptate sunt semnate de către cel care a condus sedinţa şi sunt obligatorii pentru membrii OT PMP. Hotărârile CNAI OT PMP sunt executorii.

(3) Hotărârile se numerotează şi se datează de-a lungul unui an calendaristic, iar originalele se depun într-un dosar special care se păstreza la Cancelaria OT PMP prin grija Secretarului CNAI OT PMP.

(4) CNAI OT PMP îşi desfăsoară activitatea în Municipiul Bucureşti sau, pentru o mai bună soluţionare a cauzelor şi în alte localităţi.

(5) CNAI OT PMP prezintă un raport anual CN OT PMP şi, ori de câte ori este nevoie, rapoarte către CEN OT PMP.

 

Art. 37. (1) Orice organism al Organizaţiei de tineret precum şi membrii OT PMP pot solicita CNAI OT PMP emiterea unor avize de interpretare a prezentului.

(2) Aceste avize trebuiesc aprobate şi de către CNAIPMP.

(3) Situaţiile care vizează interpretarea prezentului în raport cu Statutul       MP şi/sau alte documente conexe pot fi elucidate doar de către CNAIPMP.

(4) Hotărârile cu titlu de aviz emise de CNAI OT PMP şi CNAIPMP reprezintă izvoare de jurisprudenţă şi pot fi folosite de toate organismele partidului şi avute în vedere de toţi membrii formaţiunii politice.

 

 

 

Capitolul 4

Organizarea la nivelul municipiului Bucureşti

 

4.1. Conferinţa Municipiului Bucureşti al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CMB OT PMP)

 

Art. 38. Conferinţa Municipiului Bucureşti OT PMP (CMB OT PMP) este organul de conducere şi coordonare al OT PMP la nivelul Municipiului Bucureşti.

 

Art. 39. CMB OT PMP are următoarele atribuţii:

 1. a) stabileşte strategia de dezvoltare OT PMP în Bucureşti;
 2. b) analizează şi dezbate activitatea OT PMP Bucureşti;
 3. c) alege prin vot secret membrii Consiliului Executiv al Municipiului Bucureşti OT PMP (CEMB OT PMP);
 4. d) poate sancţiona membrii OTMBPMP la propunerea motivată a preşedintelui CEMB OT PMP, a jumătate plus unu din membrii CEMB OT PMP sau a 1/3 din membrii CMB OT PMP;

 

Art. 40. (1) CMB al OT PMP se întruneşte o dată la doi ani sau ori de câte ori este             nevoie, la convocarea Consiliului Executiv Municipal sau a cel puţin trei filiale de sector.

(2) CMB OT PMP este întrunit statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

(3) Şedinţele sunt conduse de Preşedintele CEMB OT PMP sau, în lipsa acestuia, de către secretarul general sau un vicepreşedinte desemnat.

(4) Ordinea de zi este propusă de CEMB OT PMP, urmând a fi aprobată în            plen.

(5) Hotărârile CMB OT PMP se iau prin votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi.

 

Art. 41. (1) CMB OT PMP este format din membri de drept şi membri aleşi de organizaţiile sectoarelor Municipiului Bucureşti.

(2) Sunt membri de drept:

 1. a) membrii CEMB OT PMP;
 2. b) membri CEN OT care sunt membri OT MBPMP;
 3. c) membrii CNAI OT PMP care sunt membri OT MBPMP;
 4. d) parlamentarii, europarlamentarii, primarii, viceprimarii, consilieri generali şi consilierii de sector care sunt membri OT MBPMP;
 5. e) miniştrii, secretarii de stat şi subsecretarii de stat membri ai OT MBPMP.

(3) Membrii aleşi sunt desemnaţi de către CES OT PMP, după norma de reprezentare stabilită de CEMB OT PMP, avându-se în vedere, în principal, rezultatele electorale la alegerile locale,  parlamentare şi prezidenţiale.

 

4.2. Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CEMB OT PMP)

 

Art. 42. CEMB OT PMP este organul permanent de conducere a activităţii OT PMP la nivelul Capitalei între reuniunile CMB OT PMP.

 

Art. 43. CEMB OT PMP are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) aplică strategia de promovare în rândul tinerilor a programului Mişcării Populare;
 2. b) pune în aplicare hotărârile CMB OT PMP;
 3. c) organizează relaţiile CES OT cu societatea civilă;
 4. d) propune CEN OT PMP candidaţii pentru alegerile parlamentare şi pentru funcţiile alese sau numite în administraţia centrală şi la nivel de Bucureşti;
 5. e) elaborează raportul şi programul anual de activitate;
 6. f) stabileşte înfiinţarea de cercuri de studii şi dezbateri privind problematica tineretului şi coordonează structuri de lucru specializate în anumite domenii;
 7. g) poate propune CMB OT PMP sancţionarea membrilor CEMB şi CES în baza prezentului regulament şi aplica sancţiuni.
 8. h) stabileşte procedura de vot pentru alegerea membrilor CEMB OT PMP partidului, prin moţiune sau prin vot uninominal;

 

Art. 44. (1) Consiliul Executiv Municipal este format din 16-28 membri, având următoarea structură :

– preşedinte;

– secretar general;

– secretar general adjunct;

– 6-12 vicepreşedinţi;

– 6-12 secretari executivi;

– trezorier.

(2) Preşedinţii filialelor de sector sunt membri de drept ai CEMB OT PMP.

(3) Atributiile persoanelor cu funcţii de conducere în cadrul CEMB OT PMP şi procedurile sunt similare cu cele ale membrilor CEN OT PMP, cu adaptările necesare Municipiului Bucureşti.

 

Art. 45. (1) CEMB OT OT PMP se întruneşte lunar la convocarea Preşedintelui OT MB, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui OTMBPMP sau a majorităţii membrilor CEMB OT PMP, în şedinţe extraordinare.

(2) Şedinţele sunt conduse de Preşedintele CEMB OT PMP sau, în lipsa acestuia de către Secretarul General sau un Vicepreşedinte desemnat.

(3) CEMB OT PMP este întrunit regulamentar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

(4) CEMB OT PMP adoptă decizii cu votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi.

(5) Prevederile art. 26 – 28 se aplică în mod corespunzător şi la nivelul Municipiului Bucureşti.

 

4.3. Conferinţa Filialei de Judeţ/de Sector a Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare

(CJ OT PMP)

 

Art. 46. La nivelul judeţelor/ sectoarelor, organismul de conducere a activităţii OT este Conferinţa Filialei de Judeţ/de Sector a Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare (CJ/CS OT PMP).

 

Art. 47. (1) CJ/CS OT PMP este format din membri de drept şi membri desemnaţi de către CEJ OT PMP.

(2) Sunt membri de drept:

 1. a) membrii CEJ/CES OT PMP;
 2. b) primarul, viceprimarii, consilierii locali, consilierii generali, parlamentarii şi europarlamentarii, membri OT PMP;
 3. c) membri ai CEN OT PMP care sunt membri OT PMP;
 4. d) membrii CNAI OT PMP care sunt membri OT PMP;
 5. e) miniştrii, secretarii de stat şi subsecretarii de stat membri OT PMP;
 6. f) membrii CEMB OT PMP care sunt membri OT PMP.

(3) Sunt membri desemnaţi:

– pentru organizaţiile cu un număr de membri mai mic de 100, CJ/CS OT PMP este format din toţi membrii;

– pentru organizaţiile cu un număr de membri mai mare de 100, CJ/CS OT PMP este format după norma de reprezentare de jumătate plus unu din numărul total al membrilor desemnaţi prin vot al majorităţii de către CEJ/CES OT PMP, dar nu mai puţini de 100.

 

Art. 48. CJ/CS OT PMP are următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi îndrumă activitatea OT PMP la nivel local;
 2. b) adoptă hotărâri către CEJ/CES OT PMP;
 3. c) alege prin vot secret o dată la 4 ani sau când se impune componenţa CEJ/CES OT PMP;
 4. d) poate sancţiona membri OT PMP din judeţ sau sector la propunerea motivată a preşedintelui CEJ/CES OT PMP, a jumătate plus unu din membrii CEJ/CES OT PMP sau la solicitarea scrisă a 1/3 din membrii CJ/CS OT PMP;
 5. e) dezbate şi adoptă programul anual al CEJ/CES OT PMP şi analizează activitatea acestuia.

 

Art. 49. (1) CJ/CS  OT PMP se întruneşte anual la convocarea CEJ/CES OT PMP sau ori de câte ori este nevoie şi în şedinţă extraordinară la convocarea preşedintelui sau a jumătate plus unu din membrii CEJ/CS OT PMP sau a  1/3 din membrii CJ/CS OT PMP.

(2) Şedinţele sunt conduse de Preşedintele CEJ/CES OT PMP sau, în lipsa acestuia, de către secretarul general sau un vicepreşedinte desemnat.

(3) CJ/CS OT PMP este întrunit regulamentar în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii săi, iar hotărârile se iau prin votul majorităţii celor prezenţi.

 

4.4. Consiliul Executiv de Judeţ/de Sector al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare

(CEJ/CES OT PMP)

 

Art. 50. CEJ/CES OT PMP este organul de conducere al organizaţiei judeţene/ de sector OT între două şedinţe ale CJ OT PMP.

 

Art. 51. CEJ/CES OT PMP are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) aplică strategia de promovare în rândul tinerilor şi studenţilor a programului Mişcării Populare;
 2. b) pune în aplicare hotărârile CJ/CS OT PMP;
 3. c) elaborează raportul şi programul anual de activitate;
 4. d) stabileşte înfiinţarea de cercuri de studii şi dezbateri privind problematica tineretului şi a studenţilor şi coordonează structuri de lucru specializate în anumite domenii;
 5. e) poate propune CJ/CS OT PMP sancţionarea membrilor CEJ/CES OT PMP cu sancţiunile din prezentul regulament şi aplică sancţiunile prevăzute de regulament.
 6. f) stabileşte prin votul majorităţii membrilor delegaţii la forurile de conducere superioare.
 7. g) stabileşte prin votul majorităţii susţinerea candidaturii membrilor în foruri de conducere superioare.
 8. h) propune CEN OT PMP candidaţii pentru alegerile parlamentare şi pentru funcţiile alese sau numite în administraţia centrală, judeţeană şi locală;
 9. i) stabileşte procedura de vot pentru alegerea membrilor CEJ/CES OT PMP, prin moţiune sau prin vot uninominal;

 

 

Art. 52. (1) CEJ/CES OT PMP se întruneşte lunar la convocarea Preşedintelui sau ori de câte ori este nevoie în reuniune extraordinară la convocarea Preşedintelui sau a cel puţin jumătate plus unu din membrii CEJ OT PMP.

(2) Şedinţele sunt conduse de Preşedintele CEJ/CES OT PMP sau, în lipsa acestuia, de către Secretarul General sau un Vicepreşedinte desemnat.

(3) CEJ/CES OT PMP este întrunit regulamentar în prezenţa majorităţii       membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(4) CEJ/CES OT PMP este compus din 16-28 membri:

– un preşedinte;

– un secretar general;

– un secretar general adjunct;

– 6-12 vicepreşedinţi;

– 6-12 secretari executivi teritoriali;

– trezorier.

(5) Numărul de secretari executivi pentru fiecare judeţ va fi avizat de CEN OT PMP, la propunerea CEJ/CES OT PMP.

(6) Oricare organizaţie judeţeană poate solicita CEN OT PMP aprobarea modificării structurii de conducere, în funcţie de necesităţile specifice.

 

Art. 53. Prevederile art. 26 – 28 se aplică în mod corespunzător şi la nivel judeţean sau de sector.

 

4.4.1. Preşedintele CEJ/CES OT PMP

Art. 54. În îndeplinirea funcţiei sale, preşedintele CEJ/CES OT PMP are următoarele competenţe:

(a) garantează în judeţ aplicarea Statutului, Programul Partidului şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare OT PMP, supunând dezbaterii şi deciziei forurilor superioare ale partidului neconcordanţele sesizate;

(b) este principalul lider de opinie şi imagine la nivel de judeţ/sector, putând exprima public poziţia organizaţiei cu privire la tineret şi problemele acestora;

(c) reprezintă OT PMP în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere judeteană, potrivit competenţelor ce le revin;

(d) convoacă şi prezidează lucrările CJ/CS OT PMP şi CEJ/CES OT PMP la care este prezent ;

(e) urmăreşte, alături de Secretarul General, punerea în aplicare a hotărârilor CJ/CS OT PMP şi a deciziilor CEJ/CES OT PMP;

(f) coordonează, controlează şi îndrumă activitatea OT PMP în judeţ/sector şi a membrilor CEJ/CES OT PMP;

(g) emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor CJ/CS OT PMP şi a deciziilor CEJ/CES OT PMP;

(h) prezintă, periodic, în CJ/CS OT PMP rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate de organizaţie;

(i) propune, motivat, organismului de decizie competent sancţionarea membrilor OT PMP;

(j) propune cooptarea de membri interimari în organismele de conducere teritoriale, pe locurile rămase vacante, până la noi alegeri;

(k) pentru perioada în care este absent din motive obiective, Preşedintele este înlocuit în exercitarea atribuţiilor ce îi revin de Secretarul General sau unul dintre Vicepreşedinţi delegat de el, anunţând despre aceasta CEN OT PMP;

(l) constituie grupuri de iniţiativă la nivel local pentru înfiinţarea de organizaţii locale în comune, oraşe, municipii sau în cartiere şi sate;

(m) are dreptul să invite la şedintele CEJ/CES OT PMP orice persoană a cărei prezenţă este oportună pentru activitatea organizaţiei.

(n) Preşedintele CEJ/CES OT PMP este subordonat direct Preşedintelui OT PMP, precum şi CEN OT PMP.

(o) îndeplineşte orice alte responsabilităţi şi aduce la îndeplinire sarcinile stabilite de forurile superioare;

 

Art. 55. Preşedintele nu poate fi demis de organizaţia judeţeană din care face parte decât în condiţiile propunerii unei sancţiuni prevăzută de Statut ca urmare a nerespectării StatutuluiPMP şi Regulamentului OT PMP şi cu votul a 2/3 din membri CN OT PMP.

 

4.4.2. Secretarul General şi Secretarul General Adjunct CEJ/CES OT PMP

Art. 56. (1) Secretarul General  este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor CJ/CS OT PMP şi a deciziilor CEJ/CES OT PMP. El coordonează activitatea secretarilor generali din organizaţiile locale şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de CJ/CS OT PMP şi CEJ/CES OT PMP.

(2) Secretarul General este, de asemenea responsabil, pentru activitatea de relaţii cu alte organizaţii politice din judeţ sau regiune.

(3) Secretarul General este ajutat, în îndeplinirea atribuţiilor sale, de Secretarul General Adjunct, şi de trezorierul CEJ OT PMP.

 

4.4.3. Vicepreşedinţii CEJ/CES OT PMP

Art. 57. (1) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine OT PMP, putând exprima public poziţia organizatiei în legătură cu temele politice de actualitate.

(2)    8  dintre vicepreşedinţii sunt responsabili de un departament de specialitate:

 • Departamentul pentru strategii şi relatii politici;
 • Departamentul pentru politici publice;
 • Departamentul pentru resurse umane;
 • Departamentul pentru comunicare si imagine;
 • Departamentul pentru strategie digitală;
 • Departamentul pentru relatii cu mediul de afaceri, IMM-uri si tineri intreprinzatori;
 • Departamentul pentru educatie si formare profesionala;
 • Departamentul pentru relatii internationale;

(3) Ceilalţi primesc atribuţii specifice din partea CEN OT PMP.

 

4.4.4. Secretarii executivi ai CEJ/CES OT PMP

Art. 58. (1) Secretarii executivi CEJ/CES OT PMP coordonează structurile teritoriale de la nivelul judeţului, respectiv sectorului, precum oraşe, comune, colegii, cartiere, putând exprima public poziţia organizatiei numai în problemele specifice ariei lor de activitate.

(2) Din cei 6-12 secretari executivi, cei care nu coordonează structuri teritoriale primesc atribuţii prin decizia CEJ/CES OT PMP.

(3) Unul dintre secretarii executivi este responsabil de departamentul de studenţi.

(4) CEJ/CES OT PMP poate înfiinţa şi alte comisii şi subcomisii pentru problemele specifice ale Organizaţiei de Tineret.

 

Capitolul 5

Organizarea la nivel local

 

5.1. Adunarea Locală a Organizaţiei de Tinereta Mişcării Populare (AL OT PMP)

 

Art. 59. Adunarea Locală (AL OT PMP) este organul de conducere şi coordonare OT PMP la nivelul fiecărei organizaţii locale.

 

Art. 60. AL OT PMP are următoarele atribuţii:

 1. a) stabileşte strategia de dezvoltare OT PMP în localitate;
 2. b) analizează şi dezbate activitatea Organizaţiei de Tineret la nivel local;
 3. c) alege prin vot secret membrii Consiliului Executiv Local OT PMP;
 4. d) poate sancţiona membrii organizaţiei locale de tineret PMP (OLTPMP) la propunerea motivată a Preşedintelui CEJ OT PMP, Preşedintelui CEL OT PMP,a jumătate din membrii CEL OT PMP sau a 1/3 din membrii AL OT PMP.

 

Art. 61. (1) AL OT PMP se întruneşte anual în şedinţă ordinară la convocarea Presedintelui CEL OT PMP sau în şedinţă extraordinară ori de câte ori este nevoie la propunerea scrisă a jumătate plus unu din membrii CEL OT PMP, a Preşedintelui CEJ OT PMP sau CEL OT PMP.

(2) AL OT PMP este întrunit în mod regulamentar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

(3) Şedinţele sunt conduse de Preşedintele CEL OT PMP sau, în lipsa acestuia, de către Secretarul General sau un Vicepreşedinte desemnat. În cazul în care CEL OT PMP este dizolvat de drept, Preşedintele CEJ OT PMP este obligat să participe la şedinţă şi să conducă şedinţa.

(4) Ordinea de zi este propusă de CEJ OT PMP sau CEL OT PMP, urmând a fi aprobată în plen.

(5) Hotărârile AL OT PMP se iau prin votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi.

 

Art. 62. (1) AL OT PMP este format din membri de drept şi membri aleşi.

(2) Sunt membri de drept:

– membri CEN OT PMP care sunt membri OLTPMP;

– membrii CEJ OT PMP care activează în OLTPMP;

– membrii CEL OT PMP;

– membrii CNAI OT PMP care sunt membri OLTPMP;

– parlamentarii, europarlamentarii, primarii, viceprimarii, consilieri judeţeni şi consilieri locali care sunt membri OLTPMP;

– miniştrii, secretarii de stat şi subsecretarii de stat, membri OLTPMP.

(3) Membrii aleşi sunt desemnaţi de către Consiliul Executiv Local OT (CEL OT PMP), după cum urmează:

 1. a) totalitatea membrilor în localităţile cu mai puţin de 100 membri;
 2. b) jumătate plus unu din totalitatea membrilor în localităţile cu mai mult de 100 membri, desemnaţi prin vot al majorităţii de catre CEJ/CES OT PMP dar nu mai puţin de 75 de delegaţi.

 

5.2. Consiliul Executiv Local al Organizaţiei de Tineret a Mişcării Populare

(CEL OT PMP)

 

Art. 63. CEL OT PMP este organul permanent de conducere a activităţii OT la nivelul localităţii între reuniunile AL OT PMP.

 

Art. 64. CEL OT are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) aplică strategia de promovare în rândul tinerilor şi studenţilor a programului Mişcării Populare;
 2. b) pune în aplicare hotărârile AL OT;
 3. c) organizează relaţiile CEL OT PMP cu societatea civilă;
 4. d) alege delegaţii la Conferinţa Filialei Judeţene, conform normei de reprezentare stabilite;
 5. e) elaborează raportul şi programul anual de activitate;
 6. f) stabileşte înfiinţarea de cercuri de studii şi dezbateri privind problematica tineretului şi a studenţilor şi coordonează structuri de lucru specializate în anumite domenii;
 7. h) poate propune AL OT PMP sancţionarea membrilor CEL OT PMP cu sancţiunile prevăzute de prezentul regulament;
 8. i) sancţionează membrii CEL OT PMP cu sancţiunile din prezentul regulament;
 9. j) propune CEJ OT PMP candidaţii pentru alegerile parlamentare şi pentru funcţiile alese sau numite în administraţia centrală, judeţeană şi locală;
 10. k) stabileşte procedura de vot pentru alegerea membrilor CEL OT PMP, prin moţiune sau prin vot uninominal;

 

 

Art. 65. (1) Consiliul Executiv Local are următoarea componenţă:

– Consiliul Executiv Comunal este compus din 7 membri: preşedinte, secretar-trezorier, doi vicepreşedinţi şi trei secretari executivi;

– Consiliul Executiv Orăşenesc este compus din 9 membri: preşedinte, trei vicepreşedinţi, secretar-trezorier şi patru secretari executivi;

– Consiliul Executiv Municipal este compus din 11 membri: preşedinte, un secretar general, şase vicepreşedinţi, un trezorier şi doi secretari executivi;

– Consiliul Executiv Municipal, din municipiile reşedinţă de judeţ, este compus din 16  membri: preşedinte, un secretar general, un secretar general adjunct, şase vicepreşedinţi, şase secretari executive şi un trezorier.

(2) Atribuţiile în cazul acestor funcţii de conducere sunt cele prevăzute de prezentul Regulament pentru organizarea la nivel judeţean, cu adaptările necesare.

(3) Oricare organizaţie locală poate solicita CEJ OT PMP de resort aprobarea modificării structurii de conducere, în funcţie de necesităţile specifice.

 

Art. 66. (1) CEL OT PMP se întruneşte lunar la convocarea Preşedintelui OJT sau OLT sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui OJT sau a majorităţii membrilor CEL.

(2) Şedinţele sunt conduse de Preşedintele CEL sau, în lipsa acestuia, de către Secretarul General sau un Vicepreşedinte desemnat. În cazul în care CEL OT PMP este dizolvat de drept, Preşedintele CEJ OT PMP este obligat să participe la şedinţă şi să conducă şedinţa.

(3) CEL OT PMP este întrunit regulamentar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

(4) CEL OT PMP adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(5) Prevederile art. 26 – 28 se aplică în mod corespunzător şi la nivel local.

 

Capitolul 6

Comisiile şi Subcomisiile de Specialitate

 

Art. 67. (1) În conformitatea cu StatutulPMP, Programul politic OT PMP, precum şi alte documente conexe, la toate nivelele OT se pot forma comisii/subcomisii de specialitate. În sensul prezentului prevederile referitoare la comisii se aplică identic şi la nivelul subcomisiilor.

(2) Comisia de specialitate este un organism cu statut intern, menit să identifice şi să rezolve aspecte de notorietate ale vieţii cotidiene.

(3) Comisiile de specialitea sunt organisme ce vor avea regulamente şi structură proprie.

(4) Comisiile de specialitate se subordonează ierarhic organismului politic care le-au numit.

(5) Coordonatorul comisiei de specialitate va face parte de drept din organismul care l-a numit, având vot consultativ pe probleme de resort.

(6) Coordonatorul comisiei de specialitate are obligaţia în termen de 30 de zile de la numire să propună spre aprobare organismului care l-a numit, regulamentul intern de funcţionare a comisiei. După aprobarea regulamentul intern de funcţionare a comisiei, coordonatorul, în termen de 30 de zile, va trebui să prezinte structura de funcţionare a comisiei, formată în baza actului intern. Structura de funcţionare a comisiei va trebui să primească un vot de încredere din partea organismului căreia se subordonează. În cazul în care, regulamentul intern sau structura de funcţionare, nu sunt aprobate de organismul căreia se subordonează, se va lua act de drept de demiterea coordonatorului. În acest caz, se va numi un nou coordonator, iar procedura se va relua.

 

Art. 68. (1) În prima şedinţă CN OT PMP de la Congresul OT PMP, în cadrul căreia au avut loc alegeri, vor fi desemnate, prin vot secret, comisiile şi/sau subcomisiile  de specialitate şi coordonatorii acestora, la propunerea CEN OT PMP.

(2) În orice moment al activităţii sale, CN OT PMP, poate aproba înfiinţarea unei comisii/subcomisii, la propunerea temeinic justificată a Consiliului Executiv Naţional OT PMP.

 

Art. 69. La nivel local, judeţean, de sector şi/sau a Municipiului Bucureşti se pot forma, în baza aceleaşi poceduri, comisii/subcomisii de specialitate.

 

Capitolul 7

Sancţiuni

 

Art. 70.  Membrilor OT PMP care nu respectă StatutulPMP, ROF OT sau alte documente conexe, precum şi cei care, prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţii sau anumite activităţi, provoacă daune sau aduc atingere imaginii partidului şi OT PMP, li se poate aplica una din următoarele sancţiuni:

 1. a) Atenţionare;
 2. b) Avertisment;
 3. c) Suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul OT, inclusiv din funcţiile deținute; în cazul arestării preventive, suspendarea se aplică de drept şi CEN OT PMP ia act de suspendare în prima sa şedinţă convocată şi transmite de urgenţă situaţia către CEN PMP;
 4. d) Retragerea sprijinului pentru funcţiile din interiorul sau din afaraPMP, obţinute prin susţinerea OT PMP;
 5. e) Demiterea din funcţiile ocupate în cadrul OT PMP;
 6. f) Excluderea din OT PMP.

 

Art. 71. (1)Sancţionarea membrilor care nu ocupă funcţii la nici un nivel, în nteriorul sau în afara OT PMP, alese sau numite, se decide de către CEL/CEJ/CES OT PMP, pentru sancţiunile prevăzute la art. 66 lit. a), b) şi c);             respectiv de către AL/CJ/CS OT PMP prin hotărâre, la propunerea CEL/CEJ/CES OT PMP, pentru sancţiunile prevăzute la art. 66 lit. d), e) şi f).

(2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, în interiorul      sau în afara OT PMP, alese sau numite, se decide de către CEL/CEJ/CES OT PMP pentru sancţiunile prevăzute la art. 66 lit. a), b) şi c); respectiv de către AL/CJ/CS OT PMP prin hotărâre, la propunerea CEL/CEJ/CES OT PMP sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. d), e) şi f).

(3) Membrul care ocupă o funcţie la nivel local şi asupra căruia s-a propus de către CEL/CEJ/CES OT PMP sau organismul ierarhic superioare una dintre  sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. d), e) şi f) poate participa la lucrările forului din care face parte, fără a avea drept de vot, până la pronunţarea prin hotărâre a AL/CJ/CS OT PMP.

(4) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel judeţean, în interiorul sau în afara OT PMP, alese sau numite, se decide de către CEJ OT PMP pentru sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. a) şi b); respectiv de către CJ OT PMP prin hotărâre, la propunerea CEJ OT PMP     sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la art. 66 lit. c), d), e) şi f).

(5) Membrul care ocupă o funcţie la nivel judeţean şi asupra căruia s-a propus de către CEJ OT PMP sau organismul ierarhic superioar una dintre  sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. c), d), e) şi f) poate participa la lucrările forului din care face parte, fără a avea drept de vot, până la pronunţarea prin hotărâre a CJ OT PMP.

(6) Excepţie de la alin. 2 şi 3 face preşedintele, deoarece pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 70  lit. d), e) şi f) este nevoie de votul a 2/3 din membrii CN OT PMP.

(7) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel naţional (inclusiv calitatea de membru de drept în CN al OT PMP), în interiorul sau în afara OT PMP, alese sau numite, se decide de către CEN, pentru sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. a) şi b); respectiv de catre CN OT PMP, prin hotărâre, la propunerea CEN OT PMP sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. c), d), e) şi f).

(8) Membrul care ocupă o funcţie la nivel naţional şi asupra căruia s-a propus de către CEN OT PMP sau organismul ierarhic superioare una dintre  sancţiunile prevăzute la art. 70 lit. c), d), e) şi f) poate participa la lucrările forului din care face parte, fără a avea drept de vot, până la pronunţarea prin hotărâre a CN OT PMP.

 

Art.72. (1) Sancţiunea suspendării din funcţie nu poate fi luată pe o perioadă mai mare de două luni de zile şi duce la numirea unui interimar pe acel post.

(2) Un membru al organizaţiei poate fi suspendat de cel mult două ori din aceeaşi funcţie pe parcursul unui mandat.

(3) Un membru al organizatiei poate fi sancţionat cu „atenţionare” de cel mult două ori, celelalte sancţiuni (mai puţin aceea de „avertisment”) fiind incidente ulterior.

(4) Un membru al organizaţiei poate fi sanctionat cu „avertisment” cel mult o dată, celelalte sancţiuni (mai putin aceea de „atenţionare”) fiind incidente ulterior.

(5) Absenţa nemotivată a unui membru CEL, CEJ, CAI sau CEN OT PMP la trei şedinţe ale forului respectiv într-un an de zile duce la demiterea de drept din funcţie, numirea unui interimar şi organizarea de noi alegeri în maxim 3 luni. Competenţa motivării absenţelor revine Secretarul General din care face parte membrul respectiv.

 

Art. 73. (1) Hotărârea de sancţionare se adoptă, potrivit prevederilor prezentului regulament, prin vot secret şi se comunică în scris celor interesaţi în cel mult 10 zile de la adoptare.

(2) Hotărârile de sancţionare vor primi numar de înregistrare, vor fi datate şi îndosariate la nivelul Consiliului Executiv Judeţean OT PMP şi transmise imediat Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate OT PMP.

 

Art. 74. (1) Pentru sancţiunile aplicate conform prezentului hotărârea de sancţionare poate fi atacată la CNAI OT PMP, în termen de cel mult 10           zile de la primirea hotărârii. CNAI OT PMP este obligată să se pronunţe în cel mult 20 de zile de la sesizare şi să comunice decizia tuturor părţilor aflate în cauză în cel mult 5 zile de la adoptare.

(2) Deciziile CNAI OT PMP pot fi atacate cu o cale specială de atac la Comisia Naţională de Arbitraj şi IntegritatePMP în termen de 10 zile de la comunicare

(3) Petiţionarul/reclamantul ce s-a adresat CNAI OT PMP va fi anunţat cu cel puţin 5 zile înainte cu privire la data, locul şi ora de desfăşurare a lucrărilor comisiei respective.

(4) În cadrul CNAI OT PMP cauza va fi dezbătută, iar decizia se va lua în lipsa celui luat în discuţie, dacă acesta nu se prezintă.

 

Capitolul 8

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 75. (1) Dreptul de a candida pentru orice funcţie numită sau aleasă este garantată membrilor OT PMP cu respectarea condiţiilor Statutului şi Regulamentului Mişcării Populare, precum şi a prezentului Regulament.

(2) Forurile de conducere şi Comisiile de Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor de la fiecare nivel teritorial pot stabili criterii de candidatură specifice funcţiilor.

 

Art. 76. (1) Consiliul Executiv OT la toate nivelurile de constituire se dizolvă de drept în următoarele situaţii:

 1. a) Presedintele ales îşi depune demisia;
 2. b) Numărul membrilor interimari şi/sau al celor cu demisie depăşeşte jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului Executiv.

(2) Forul de conducere superior nominalizează prin votul a 2/3 din membri fie un preşedinte interimar, fie o comisie de organizare şi desfăşurare a alegerilor (CODA) care va asigura conducerea Consiliului Executiv Interimar până la data Conferinţei/ Adunării Generale.

(3) Un Consiliu Executiv Interimar îşi poate desfăşura activitatea pentru maximum 3 luni, după care se organizează noi alegeri.

 

Art. 77. (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte, CODA OT la orice nivel stabileşte pentru desfăşurarea alegerilor :

– criteriile de candidatură specifice fiecărei funcţii;

– locul şi data ;

– numărul de delegaţi, respectând prevederile de întrunire regulamentară de la fiecare nivel de constituire.

(2) În cazul în care la nivelul OT vor avea loc alegeri pentru mai mult de jumătate din structura CEN OT PMP, CODC va fi desemnată de către CENPMP prin decizie.

 

Art. 78. Mijloacele financiare ale OT PMP provin din:

 1. a) fonduri alocate de catrePMP;
 2. b) venituri din activităţi proprii, desfăşurate în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) donaţii şi sponsorizări pentru acţiuni acceptate conform legii.

 

Art. 79. (1) CN OT PMP va gira printr-un vot de încredere toate persoanele care fac parte din OT şi vor candida pe funcţii alese la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Membrii CEN OT PMP împreună cu Preşedintele Organizaţiei Judeţene/de Sector/ a Municipiului Bucureşti vor desemna cel puţin o persoană din rândul tineretului care să candideze pe un loc eligibil pentru consiliile locale şi judeţene.

(3) La alegerile Parlamentare, OT va avea candidaţi la nivelul fiecărui  judeţ şi sector al Municipiului Bucureşti. Membrii CEN OT PMP împreună cu Preşedintele Organizaţiei Judeţene/de Sector vor stabili propunerile ce vor trebui avizate de CN OT PMP.

 

Art. 80. (1) Votul pe orice chestiune cu excepţia votului pentru persoane, care se desfăşoară sub forma votului secret, va fi deschis sub forma de “vot pentru”, “vot împotrivă” şi “abţinere”.

(2) Preşedintele sau locţiitorul care conduce şedinţa va solicita procedura de vot, ori de câte ori va fi necesar, aşa cum este ea definită de alineatul precedent.

(3) În cazul în care există situaţie de balotaj votul Preşedintelui sau a locţiitorului care conduce şedinţa este determinant.

(4) În cazul în care se decide prin votul unanim al membrilor Consiliului Executiv, votul pentru persoane se poate desfăşura deschis.

 

Art. 81. (1) Prezentul regulament este obligatoriu pentru toţi membrii OT PMP şi se completează cu dispoziţiile Statutului şi Regulamentului Mişcării Populare.

(2) Orice litigiu referitor la interpretarea prezentului regulament este de competenţa Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate potrivit competenţelor statutare şi regulamentare ce îi revin. Decizia CNAIPMP este definitivă şi obligatorie în acest caz.

(3) Orice litigiu referitor la aplicarea prezentului regulament este de competenţa Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate OT potrivit competenţelor statutare şi regulamentare ce îi revin. Decizia CNAI OT PMP  poate fi contestată în teremen de 10 zile de la comunicare la CNAIPMP. Decizia CNAIPMP este definitivă şi obligatorie în acest caz

 

Art. 82. Prezentul regulament a fost adoptat în data de 19.04.2015  în cadrul şedinţei Consiliului Executiv Naţional OT PMP şi aprobat de Colegiul Naţional PMP în data de 18.04.2015 conform prevederilor din Statutul PMP.